Code of Conduct – COVID-19

STAFF AND STUDENT CODE OF CONDUCT WITH RESPECT TO COVID-19 and RETURNING TO CAMPUS

This CODE OF CONDUCT is applicable to both UKZN Staff and Students.  Its purpose is to inform of the rules, protocols, responsibilities and obligations applicable to Staff and Students who return to campus during the COVID-19 pandemic.

COVID-19 is going to persist for a considerable period, and to date the pandemic has had a sever impact globally and nationally, sparing no one.  The first South African case was diagnosed in Hilton, KwaZulu-Natal, on 5 March 2020. Since that date, the number of new infections and deaths has grown exponentially. For further information, please visit vc.ukzn.ac.za/covid-19/

Staff and Student Responsibilities and Obligations

As a Student or Staff member invited back to campus, I acknowledge that I shall be required to comply with this specific Code of Conduct relating to Covid-19 in addition to all others that are already applicable to me.  In this regard, I acknowledge the import and accept the necessity to provide the following acknowledgements and undertakings, namely:

 1. That I shall only be permitted to return to campus if I have received an official invite from the approved university authority to do so.
 2. That prior to applying for the requisite travel permit to return to campus to render service, take up residence and/or commence academic study, and immediately at any time subsequent thereto, I shall disclose to the university in the manner prescribed, if:
  • I feel unwell and have experienced one or more of the following symptoms in the last few days:
 • a history of fever, feeling hot and cold at times and/or body pains
 • a general feeling of weakness and/or tiredness
 • a cough and/or shortness of breath
 • a sore throat
 • a loss of the sense of taste and/or smell
  • During the last 14 days I have:
 • had close contact with a COVID-19 infected person
 • been in a place(s) where COVID-19 infections have been reported or is prevalent
  • I am, or have any one or more of the following:
 • more than 28 weeks pregnant
 • suffer from a chronic condition of the lungs (including Asthma), or kidneys (on dialysis) or liver.
 • poorly controlled diabetes
 • immunocompromised for some reason
 • poorly controlled moderate or severe hypertension
 • suffer from a serious heart condition
 • a BMI greater than 40 (morbid obesity)
 • 60 year of age or older (Staff)
 1. That on my return to campus, I shall take personal responsibility for my health and well- being and that of others by:
 • making daily use of the UKZN COVID-19 screening APP (https://selfscreen.ukzn.ac.za) prior to exiting my university residence room, or before leaving my home to travel and enter the campus
 • immediately advising the responsible university persons if I screen as ORANGE or RED on the screening APP, so that I can seek assistance as necessary
 • not leaving my home or my university residence room, if my self-screen presents an orange or red report or I feel unwell, with the intention of coming onto campus until I have received university permission to do so
 • wearing a mask at all times (including when using public transport) whenever I leave my home or university residence room, with the intention of coming onto campus
 • wearing a mask at all times whilst on the university campus
 • ensuring that I practice responsible coughing, sneezing and greeting etiquette at all times, and carefully and thoughtfully disposing of used tissues and paper towels
 • ensuring that I frequently wash my hands with soap and water, and use hand sanitizer
 • by constantly be mindful of, and adhering to, the physical distancing requirement of 1.5 – 2 meters from another person or persons
 • self-shielding or maintaining a self-imposed self- quarantine whenever possible
 • restricting my movement to that which is absolutely essential on and around campus and within my community, including all teaching, learning, research and living spaces
 • limiting time spent in any communal spaces (LANS, kitchens, bathrooms etc.), at all times considering the number of other people already in the space before entering or who may need to enter the space, so that the physical distancing requirements can be ensured and maintained
 • complying with any requirements related to testing, or tracking and tracing
 • complying with any quarantine requirements that may be required of me on the recommendation of the University
 • abiding in letter and in spirit with the University COVID-19 Rules, Protocols and Codes of Conduct including the rules and regulations and laws of our Country
 • not creating, distributing, spreading and/or forwarding fake news or information relating to COVD-19 that could be detrimental to self, others and/or the University

INDLELA YOKUZIPHATHA YABAFUNDI NABASEBENZI EQONDENE NE-COVID-19 NOKUBUYELA EKHEMPASINI

Le NDLELA YOKUZIPHATHA eyaBasebenzi naBafundi. Inhloso yayo ukwazisa ngemithetho nezinqubo ezizolandelwa, okumele kwenziwe nokumele kugcinwe aBasebenzi naBafundi abazobuyela ekhempasini ngesikhathi sobhubhane i-COVID-19.

I-COVID-19 isazoqhubeka isikhathi eside, kuyimanje isibe nomthelela onzima emhlabeni jikelele nasezweni lonke othinta wonke umuntu. Isehlakalo sokuqala saseNingizimu Afrika satholakala e-Hilton, KwaZulu-Natali, ngomhla we-5 kuNdasa (March) 2020. Kusukela ngalolo suku, isibalo sabathelelekile nasebeshonile sesikhule ngenani elikhulu. Uma udinga imininingwane, ngena lapha vc.ukzn.ac.za/covid-19/

Okubhekene Nokufanele Kwenziwe Abasebenzi Nabafundi

NjengoMfundi noma uMsebenzi obuyela ekhempasini, ngiyavuma ukuthi ngilindeleke ukuba ngilandele ngqo le Ndlela Yokuziphatha emayelana ne-COVID-19 eyengezwe kwezinye ezingithintayo kulokhu. Ngiyavuma futhi ngiyakwamukela ukubaluleka nokuhlinzeka ngalokhu kuvuma nokuzibophezela, okulandelayo:

 1. Ukuvunyelwa ukubuyela ekhempasini uma sengithole isimemo esisemthethweni esikhishwe ogunyazwe iNyuvesi ukwenza njalo.
 2. Ukuqinisekisa ukuthi ngaphambi ngokufaka isicelo semvume yokubuyela ekhempasini ukuzosebenza, ukuzohlala kanye/noma ukuzofunda, futhi nganoma yisiphi isikhathi emva kwalokho, ngizokwazisa iNyuvesi ngendlela ebekiwe, uma:
  • Ngizizwa ngingaphilile futhi uma ngike ngaba nokunye noma okuningi kwalezi zinkombasifo ezilandelayo ezinsukwini ezimbalwa ezidlule:
 • Umlando wemfiva, ukuzwela ukushisa nokugodola ngezikhathi nobuhlungu bomzimba
 • Ukuzizwa ngibuthaka kanye/noma ngikhathele
 • Ukukhwehlela kanye/noma ukuphelelwa umoya
 • Umphimbo obuhlungu
 • Ukulahlekelwa umuzwa wokunambitha noma ukungalizwa iphunga
  • Ezinsukwini eziyi-14 ezidlule :
 • ngisondelane nomuntu one-COVID-19
 • ngibe e(zi)ndaweni lapho kubikwa khona ukusabalala kokutheleleka nge-COVID-19
  • Uma nginokukodwa noma okuningi kwalokhu okulandelayo:
 • amasonto angaphezulu kwangama-28 okukhulelwa
 • isifo samaphaphu esiyinhlalakhona (okuhlanganisa nesifo soMbefu/i-Asthma), noma izinso (wenza idayalisisi) noma isibindi.
 • isifo sikashukela esingaphethwe ngendlela efanele
 • ukuba buthaka kwamasosha omzimba ngenxa yanoma isiphi isizathu
 • ukukhandleka okumaphakathi noma okukhulu okungaphethwe ngendlela efanele
 • unesimo sokusebenza kwenhliziyo esibucayi
 • i-BMI engaphezulu kuka-40 (ukubamkhulu ngokweqile)
 • iminyaka engama-60 noma ngaphezulu (Abasebenzi)
 1. Ukuthi uma ngibuyela ekhempasini, ngizozibhekela okuphathelene nempilo nenhlalakahle yami ngokwenza lokhu :
 • Ukusebenzisa i-UKZN COVID-19 screening APP (https://selfscreen.ukzn.ac.za) ngaphambi kokuphuma endlini engihlala kuyo yaseNyuvesi, noma ngaphambi kokuphuma ekhaya ngize ekhempasini
 • ukwazisa abathintekayo baseNyuvesi uma ngithole ukuthi umphumela wami wokuhlolwa unombala o-OLINTSHI noma OBOMVU ku-APP, ukuze ngithole usizo njengokwesidingo
 • ukungaphumi endlini yami yaseNyuvesi, uma ukuzihlola kwami kuveza umbiko o-olintshi noma obomvu noma uma ngingazizwa kahle, ngihlose ukuya ekhempasini kuze kutholakale imvume yeNyuvesi ukuze ngenze njalo
 • ukufaka isamfonyo ngaso sonke isikhathi (okuhlanganisa nokusebenzisa okokuthutha umphakathi) uma ngiphuma ekhaya noma endlini yami yaseNyuvesi ngiya ekhempasini
 • ukufaka isamfonyo ngaso sonke isikhathi uma ngisekhempasini
 • ukuqikelela ukuthi ngikhwehlela, ngithimula futhi ngibingelela ngendlela efanele ngezikhathi zonke, nokulahla ithishu noma ithawula eliyiphepha ebengikusebenzisa ngendlela eyiyo.
 • Ukuqikelela ukuthi ngigeza izandla ngamanzi nensipho, kanye/noma ngisebenzisa isibulalimagciwane
 • Ukuhlala ngikhumbula futhi ngilandela ukugcina ibanga ngokwesimiso samamitha ayi-1.5 – 2 komunye noma kwabanye abantu
 • Ukuzivikela noma ukuzivalela uma kwenzeka
 • Ukunciphisa ukuzulazula ngihambe uma kunesidingo sokuhambela izindawo zasekhempasini nasemphakathini, okuhlanganisa zonke izindawo zokufundisa, ezokufunda, ezokucwaninga nezokuhlala
 • Ukugcina isikhathi engisichitha ezindaweni zikawonkewonke (ama-LAN, amakhishi, izindawo zokugeza njll.) sisifishane njalo ngokucabangela isibalo sabantu abakhona ngaphambi kokungena noma abadinga ukungena, ukuze kukwazi ukuba nokugcinwa kwebanga okuqikelelwayo nokulandelwayo.
 • Ukulandela konke okuyizimiso ezimayelana nokuhlolwa, ukulandelwa nokubhekwa kwabathintekayo
 • Ukulandela okuyizimiso zokuzivalela ezingadingeka ngokwesiphakamiso seNyuvesi
 • Ukuthobela ngokuphelele IMITHETHO, IZINQUBO NENDLELA YOKUZIPHATHA kwe-COVID-19  okuhlanganisa nemithetho nezimiso kwezwe
 • Ukungazakheli, ngidlulise, ngisabalalise kanye/noma ngabelane ngezindaba noma imininingwane engamanga ephathelene ne-COVID-19 okungaba nomthelela omubi kimi, abanye kanye/noma neNyuvesi
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn