Indemnity and Undertaking

DISCLAIMER CLAUSE

I agree that the University of KwaZulu-Natal, their agents, officers, directors, employees, volunteers, and representatives (hereafter referred to as “UKZN”), are not responsible for any death, illness, injury, loss or damage of any kind sustained by me which is caused by my return to the workplace to render employment services and/or return to study and/or take up residence accommodation (as the case may be) during the period of the COVID-19 pandemic (the pandemic).

ACKNOWLEDGEMENT AND ASSUMPTION OF RISKS

I acknowledge that I am aware of the possible risks, dangers and hazards associated with my return to the UKZN campus during the period of the pandemic, including all those related to travel for the purposes of my return. I assume all such risks, dangers and hazards and the possibility of personal injury, death, permanent disability, property damage or loss resulting therefrom.

WAIVER OF CLAIMS, RELEASE OF LIABILITY AND INDEMNITY

In consideration of my return to campus and all related permitted activities, I agree as follows:

  1. TO WAIVE ANY AND ALL CLAIMS that I have or may have against UKZN occasioned by my return,
  2. TO RELEASE UKZN from any and all liability from any loss, damage, injury or expense that I may suffer, or that my next of kin may suffer as a result of my return due to any cause whatsoever,
  3. TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS UKZN from any and all liability for any damage including consequential damages that I may suffer as a result of my return; and
  4. IN ENTERING INTO THIS AGREEMENT, I am not relying upon any oral or written representations or statements made by UKZN other than what is set forth in this agreement.

UNDERTAKING

I undertake to comply with all laws, rules, protocols and codes of conduct applicable to the pandemic and my return to campus. In the event that I should not do so, I acknowledge that UKZN may take appropriate disciplinary measures against me, which may result in my expulsion (if a student) and dismissal (if an employee) from UKZN.

ACKNOWLEDGEMENT

I acknowledge that I have read and understood the terms of this INDEMNITY AND UNDERTAKING, having voluntarily agreed to same, and that same is to be binding upon my heirs, executors, administrators, representatives and myself.

UKUZIHLANGULA NOKUZIBOPHEZELA

ISAHLUKWANA SOKUZIQHELELANISA  

Ngiyavuma ukuthi iNyuvesi YaKwaZulu-Natali, abenza umsebenzi wayo, abaphathi, abaqondisi, abalekelelayo, kanye nabayimele (ababizwa nge-“UKZN” kusukela lapha), abahlangene nokufa, ukulimala, ukulahlekelwa noma umonakalo wanoma iluphi uhlobo okungenzeka kimi okungabangelwa ukubuyela kwami emsebenzini ukuzohlinzeka ngezidingo zokuqashwa kwami kanye/noma ukuzofunda kanye/noma ukuzosebenzisa izindawo zokuhlala (ngokwesimo) ngesikhathi sobhubhane i- COVID-19 (ubhubhane).

UKUVUMA NOKWAMUKELA UBUNGCUPHE

Ngiyavuma ukuthi ngiyaqonda ngobungcuphe obungaba khona, ubungozi nezingozi ezihambisana nokubuyela kwami ekhempasini yase-UKZN ngesikhathi sobhubhane, okuhlanganisa nalokho okuhlangene nohambo lwami lokubuyela ekhempasini. Ngizobhekana nalobu bungcuphe, ubungozi nezingozi kanye nobukhona bethuba lokulimala, ukufa, ukukhubazeka unomphelo, ukulimala nokulahleka kwempahla okungenzeka ngenxa yalokhu.

UKUKHULULWA EKUHLAWULENI, UKUNGABI NECALA NOKUHLANGULWA

Ngenxa yokubheka ukubuyela kwami ekhempasini nakho konke okuvunyelwe ukwenziwa, ngivuma lokhu okulandelayo:

  1. UKUKHULULWA EKUHLAWULENI NASEZINHLAWULWENI engingazifuna e-UKZN ngenxa yokubuya kwami,
  2. UKUKHULULA I-UKZN ekubeni nesibopho noma kuzo zonke izibopho mayelana nokulahleka, ukulimala noma izindleko engingaba nazo, noma ezomndeni wami ezingumphumela wokubuya kwami ezingabangelwa yinoma yini,
  3. UKUHLANGULA NOKUNGATHWESI I-UKZN UMTHWALO wokuba nesibopho noma yisiphi ngomonakalo noma yimuphi ongenzeka ngenxa yokubuya kwami; futhi
  4. NGOKUNGENA KWAMI KULESI SIVUMELWANO, angithembele kokunye okuyizitatimende ezimenyezelwe ngomlomo noma ezibhalwe phansi i-UKZN ngaphandle kwalokho okuqukethwe kulesi sivumelwano.

UKUZIBOPHEZELA

Ngiyazibophezela ekugcineni yonke imithetho, imigomo, izinqubo nezindlela zokuziphatha eziphathelene nobhubhane kanye nokubuyela kwami ekhempasini. Uma kuba nesikhathi lapho ngingakwenzi lokhu, ngiyavuma ukuthi i-UKZN ingithathele izinyathelo zokuqondisa ubugwegwe, okungaholela ekuxoshweni kwami (uma kungumfundi) nokuphelelwa umsebenzi (uma kungumsebenzi) e-UKZN.

UKUVUMA

Ngiyavuma ukuthi ngikufundile futhi ngakuqonda okuyimibandela yalokhu KUZIHLANGULA NOKUZIBOPHEZELA, emva kokukuvuma ngokukhululeka, lokhu kuyangibophezela mina izindlalifa zami, abazokwaba ifa lami, abaphathi bezindaba zami, abangimele kanye nami.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn